Header Ads

Showing posts with label கோவிலில் செய்யக்கூடாதது. Show all posts
Showing posts with label கோவிலில் செய்யக்கூடாதது. Show all posts

கோவிலில் செய்யக்கூடியதும், செய்யகூடாததும்

July 27, 2020
ஆலயம் இறைவனின் உறைவிடம் தான் ஆலயம். ஆலயங்களுக்கு சென்று வரும்போது கீழ்கண்டவைகளை வழக்கமாக்கி கொண்டால் மனதில் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்கள் அ...