Header Ads

Showing posts with label புளிச்சக்கீரை பயன்கள். Show all posts
Showing posts with label புளிச்சக்கீரை பயன்கள். Show all posts

புளிச்சக்கீரையின் மருத்துவ பயன்கள்

December 17, 2019
புளிச்சக்கீரை நண்மைகள் புளிச்சகீரையானது பெயருக்கு தகுந்தாற்போல் மிக அதிக புளிப்பு சுவையுடையது. ஆந்திராவில் இந்த கீரையின் பயன்பாடு மிகவு...