Header Ads

Showing posts with label முடக்கத்தான் கீரை பயன்கள். Show all posts
Showing posts with label முடக்கத்தான் கீரை பயன்கள். Show all posts

முடக்கத்தான் கீரை மருத்துவ பயன்கள்

March 06, 2020
முடக்கத்தான் கீரை நன்மைகள்  முடக்கத்தான் என்பது கீரை கொடி வகையைச் சேர்ந்தது. உடலில் ஏற்படும் முடக்குகளை நீக்கும் தன்மை இருப்பதால் முடக்...