Header Ads

Showing posts with label மூங்கில் அரிசி. Show all posts
Showing posts with label மூங்கில் அரிசி. Show all posts

மூங்கில் அரிசி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் பயன்கள்

July 18, 2020
மூங்கில் அரிசி மூங்கில் அரிசி என்பது காடுகளில் வளர்கின்ற மூங்கிலின் பூ பகுதியில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் அரிசியாகும். மூங்கில் அரிசி ஆன...