Header Ads

Showing posts with label அன்னதோஷம் யாருக்கு ஏற்படும். Show all posts
Showing posts with label அன்னதோஷம் யாருக்கு ஏற்படும். Show all posts

அன்ன தோஷம் என்றால் என்ன? அது யாருக்கெல்லாம் ஏற்படும்? பரிகாரம் என்ன

July 17, 2020
 வாழ்வை வெறுமையாக்கும் அன்ன தோஷம் ஒரு சிலருக்கு கோடி , கோடியாய் பணம் இருக்கும் , ஆனால் உடலில் ஏகப்பட்ட வியாதிகள் குடி கொண்டு இருக்கு...