Header Ads

Showing posts with label kanavu palan general. Show all posts
Showing posts with label kanavu palan general. Show all posts

உங்களுக்கு ஏற்படும் பொதுவான கனவுகளுக்கான பலன்கள்

June 25, 2019
 பொதுவான கனவு பலன்கள் பிரதமர் , ஜனாதிபதி , மற்றும் பெரிய பதவியில் உள்ளவர்களுடன் அறிமுகம் ஏற்படுவதாகக் கனவு கண்டால் , சமூகத்தில் அந்...